Poiljas viesnīcu rezervēšanas sistēma
Viesnīcas

Polijas pansionati
Pansionāti

Polijas Kempingi
Kempingi

Informācija par Polijas pilīm
Pilis

Informācija par Polijas pilsētām
Pilsētas

Polijas firmu katalogs
Polijas firmas

Informācija par Poznaņas izstādēm
Poznaņas izstādes

e-mail

HOME

Latvija, Rīga, Elizabetes iela 51-15A; tālr.: (+371)66103288

biļetes tūrisms informācija

izstādes bizness par mums

LĪGUMS

|LV| |RU |PL|MASAZAI

RIGA:
WARSZAWA:

New Page 7

Līguma nosacījumi par pakalpojumiem un apmaksas kārtību Polijas Informācijas Centrā.

 

Pirms kāda pakalpojuma pasūtīšanas, sākumā ir jāiepazīstas ar līguma nosacījumiem par pakalpojumiem un apmaksas kārtību Polijas Informācijas Centrā (“Nosacījumi”). Tas nepieciešams, lai turpmākās attiecības starp Polijas Informācijas Centru un klientu būtu stingri noteiktas un reglamentētas. Šie nosacījumi ir  līguma neatņemama sastāvdaļa, kuru noslēdz Polijas Informācijas Centrs un klients. Šie nosacījumi attiecas uz visiem Polijas Informācijas Centra sniegtajiem pakalpojumiem. Daļai sniegto pakalpojumu, kuri aprakstīti dažādos piedāvājumos, ir savi papildnosacījumi, ar kuriem klients iepazīstas atsevišķi.

 

1. Līgums, līguma slēgšana

1.1 Līgums sastāv no trim neatņemamām sastāvdaļām: klienta pieteikums – līgums; līguma nosacījumi; rēķins, kas izrakstīts uz pieteikuma pamata.

1.2 Katram konkrētajam pakalpojumam klients aizpilda pieteikumu un iesniedz to Polijas Informācijas Centra darbiniekam, kurš pabeidz pieteikuma aizpildīšanu, nosakot garantijas summu, un atdod to atpakaļ klientam.

1.3 Ja pieteikumā minēto pakalpojumu izpildes nosacījumi un cenas klientu apmierina, tad klients paraksta pieteikumu un samaksā Polijas Informācijas Centram garantijas summu, kas tiek atgriezta tam pilnā apmērā, ja ir nokārtotas visas līguma saistības. Parakstīto līgumu klients iesniedz atpakaļ Polijas Informācijas Centra darbiniekam, kurš to bija aizpildījis.

1.4 Iemaksājot garantijas naudu, klients pretī saņem kvīti, kur ir norādīts iemaksātās summas apmērs, kas ir identisks pieteikumā norādītajam garantijas summas apmēram. Kvīts nozaudēšanas gadījumā iemaksātā garantijas summa netiek atgriezta.

1.5 Abpusēji (klients – Polijas Informācijas Centra darbinieks) parakstītais pieteikums ir klienta un Polijas Informācijas Centra savstarpēji noslēgtais līgums par pakalpojumiem, kas minēti parakstītajā pieteikumā, kura izpildi reglamentē esošie noteikumi, un, kurš ir saistošs gan klientam, gan Polijas Informācijas Centram līdz visu pieteikumā minēto saistību pilnīgai izbeigšanai.

1.6 Tāpat klients uzņemas atbildību par citu personu, kuras minētas pieteikumā, sniegto datu pareizību.

 

2. Savstarpējie norēķini

2.1 Visi norēķini starp klientu un Polijas Informācijas Centru notiek ar bankas starpniecību. Izņēmums ir sīki pakalpojumi, par kuru sniegšanu netiek slēgts līgums.

2.2 Klientam, saņemot rēķinu, ir jāpārbauda tā pareizība (pakalpojumi, izcenojumi, laiki utt.). Jebkura veida pretenzijas pēc rēķina apmaksas netiks pieņemtas.

2.3 Klientam rēķins obligāti ir jāapmaksā rēķinā noteiktajā termiņā. Par katru nokavēto dienu jāmaksā soda nauda 1% dienā no rēķina kopējās summas.

2.4 Katrā pieteikumā - līgumā ir uzrādīta galējā cena, kas klientam ir jāapmaksā bankā. Šī cena var tikt mainīta no Polijas Informācijas Centra neatkarīgiem apstākļiem. Ja galējās cenas izmaiņa ir virs 10%, tad klients ir tiesīgs atteikties no iepriekš noslēgtā līguma izpildes un saņemt atpakaļ pilnā apmērā iemaksāto garantijas summu.

2.5 Gadījumā, ja klients atsakās no rēķina apmaksas, Polijas Informācijas Centram ir tiesības paturēt garantijas summu pilnā apmērā.

 

3. Cenas un to noteikšanas kārtība. Rēķina izrakstīšana.

3.1 Par saviem sniegtajiem pakalpojumiem Polijas Informācijas Centrs ņem noteiktas summas, kuru apmēru nosaka spēkā esošais cenrādis. Katrā rēķinā ar atsevišķu aili tās ir izceltas.

3.2 Autobusa un avio biļešu, ceļazīmju, un citu pakalpojumu, kuru sniedzējs nav Polijas Informācijas Centrs, cenas Polijas Informācijas Centrs nosaka, balstoties uz līguma noslēgšanas dienā Latvijas Unibankas noteikto konkrētās valūtas pārdošanas maksimālo kursu, kas ir palielināts par 4%. Šī informācija tiek fiksēta līgumā.

3.3 Rēķins tiek izrakstīts un nogādāts klientam tikai pēc līgumā minēto pakalpojumu apstiprinājuma saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja puses.

 

4. Atbildība par sniegtajiem pakalpojumiem.

4.1 Polijas Informācijas Centrs nes atbildību tikai par saviem pakalpojumiem.

4.2 Par pakalpojumiem (autobusu biļetes, ceļazīmes utt.), kurus Polijas Informācijas Centrs sniedz kā starpnieks, Polijas Informācijas Centrs atbildību nenes. Gadījumos, ja rodas kaut kādas pretenzijas par pakalpojumu kvalitāti, kurus tieši nesniedz Polijas Informācijas Centrs, tad Polijas Informācijas Centrs uzņemas, ja klients ir rakstveidā izteicis tādu lūgumu, starpnieka lomu starp klientu un pakalpojuma sniedzēju.

 

5. Izmaiņas, atteikumi, anulācijas.

5.1 Visas izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar konkrētā pakalpojuma sniedzēja noteikumiem un tikai pēc klienta rakstiskā pieteikuma Polijas Informācijas Centram. Izmaiņu veikšana ir maksas pakalpojums, kura cenu nosaka sekojoši: Polijas Informācijas Centra pakalpojums (pēc aktuālā cenrāža) + pakalpojuma sniedzēja ieturētā komisijas summa, kuru apstiprina pakalpojuma sniedzējs.

5.2 Atteikumi par konkrētiem pakalpojumiem tiek pieņemti no klienta Polijas Informācijas Centrā tikai rakstiskā pieteikuma formā, norādot atteikuma iemeslus. Kompensāciju par atteikšanos no konkrētā pakalpojuma nosaka šī pakalpojuma sniedzējs. Atteikuma veikšana ir maksas pakalpojums, kura cenu nosaka sekojoši: Polijas Informācijas Centra pakalpojums (pēc aktuālā cenrāža) + pakalpojuma sniedzēja ieturētā komisijas summa, kuru apstiprina pakalpojuma sniedzējs.

5.3 Pakalpojumu anulāciju veic Polijas Informācijas Centrs gadījumos, kad klients nepilda savas saistības attiecībā pret Polijas Informācijas Centru, vai arī rodas kaut kādas citas problēmas, kas neļauj realizēt pieteikumā minētos pakalpojumus. Par pakalpojuma anulāciju Polijas Informācijas Centrs ir tiesīgs paturēt klienta iemaksāto garantijas summu gadījumos, kad pakalpojumu anulācija jāveic klienta vainas dēļ.

 

6. Attiekšanās vai izmaiņas Polijas Informācijas Centra pakalpojumos.

6.1 Katram klientam ir tiesības atteikties no iepriekš pasūtītajiem un apmaksātajiem Polijas Informācijas Centra pakalpojumiem, ja tie netika realizēti kopā ar citu firmu pakalpojumiem (autobusu biļetes; ceļazīmes utt.), par ko liecina izrakstītais rēķins.

6.2 Par atteikšanos vai izmaiņām Polijas Informācijas Centrs atgriež vai papildus iekasē naudas summu, kuras apmēru nosaka zemāk dotā tabula:

Dienas pirms pakalpojuma realizācijas

Atteikšanās, %no kopējās summas.

Izmaiņas, %no kopējās summas.

Vairāk nekā 28 d.

20%

5%

No 28d. līdz 15 d.

40%

20%

No 15d. līdz 8d.

60%

40%

No 8d. un mazāk

100%

80%

 

7. Gala nolikums.

7.1 Pēc visu formalitāšu nokārtošanas klientam uz rokām paliek: esošie nosacījumi; rēķins, kurā ir minēti visi sniedzamie pakalpojumi; bankas kvīts par rēķina apmaksu; pakalpojuma sniedzēja dokumenti (biļetes, ceļojuma dokumenti vai arī citi dokumenti, kas apliecina pakalpojuma saņemšanu).

7.2 Pēc visu formalitāšu nokārtošanas Polijas Informācijas Centram paliek klienta pieteikums – līgums un klientam izsniegtā kvīts par garantijas summas iemaksāšanu.

7.3 Pēc jauno nosacījumu vai papildus nosacījumu iznākšanas vecie nosacījumi zaudē jebkādu spēku.

Polijas Informācijas Centrs nenes nekādu atbildību par drukas un bankas kļūdām.

piezvani izmantojot Skype!
Piezvani mums izmantojot Skype!

Informācija tika aktualizēta: 22-06-2011 15:04

| home | informācija | tūrisms | biļetes | par mums | bizness | izstādes |

Questions or problems regarding this web site should be directed to e-mail.

Copyright © 2002-2007 Polskie Centrum Informacji. All rights reserved.

EASY.LV Interneta resursu reitings
Top.Good.lv - Good Rating system
Top.LV
Polijas karte
Polijas karte

Degvielas cenas Polijā
Degvielas cenas

Tulkošana no/uz poļu valodas
Tulkojumi

Lētākās autobusu biļetes no Rīgas un Varšavas
Autobusu biļetes

Eiropas prāmju līniju biļetes
Prāmju biļetes

Lētākās biļetes uz EUROTUNNEL
EURO
TUNNEL


R E K L Ā M A
POLSTORE-LV